Bakanlık ve Ajanslar

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - SAN-TEZ DESTEĞİ

Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. 
Daha Fazla Bilgi İçin: https://biltek.sanayi.gov.tr

KALKINMA BAKANLIĞI
 
Aşağıda genel bilgileri sunulan programlar aracılığıyla geniş ölçekli altyapı çalışmalarına ve üniversitelerle kamu kurumları araştırma merkezlerinin araştırmacı eğitim projelerine destek vermektedir.

Araştırma Altyapısı Destekleri

Ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan; temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek; nitelikli araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak diğer araştırma kurumları ile üniversitelerin kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış; işletme modeli tanımlanmış ve yapılabilirlik çalışması ile sürdürülebilir olduğu gösterilmiş; üniversite ve kurumların geleceğe yönelik stratejik planları ve araştırma ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu altyapı projeleri desteklenmektedir.

Araştırma Altyapısı Destekleri, “Mükemmellik Merkezleri” ve “Merkezi Araştırma Laboratuarları” olmak üzere iki başlık altındadır.

Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirme Projeleri

Politika belgeleri ile belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere, lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programları ve Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sanayi kesiminin de katkısını içeren lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programları desteklenmektedir.
Araştırma Altyapıları ve Araştırma Odaklı İnsan Gücü Yetiştirilmesi programlarına ait başvuru formları ve çağrıya özel öncelikli alanlar gibi diğer bilgilere http://www3.kalkinma.gov.tr/BilTek.portal adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu programlar için 2015 yılında çağrı açılmıştır. Güncel çağrı şimdilik bulunmamaktadır.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programını ziyaret ediniz. SODES’e ulaşmak için tıklayınız.


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - AR-GE PROJE DESTEKLERİ

 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, belirledikleri öncelikleri doğrultusunda çıktıkları çağrıyla Ar-Ge projelerini desteklemektedir.

KALKINMA AJANSLARI

Bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayabilir.

Destek Türleri:

  Teknik Destek

Ajansın ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin artırılması amacıyla, herhangi bir mali destek vermeksizin mevcut personeli ya da hizmet alımı yolu ile sağladığı destek türüdür.

   Proje Teklif Çağrısı

Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

   Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ SUNUMU

   Doğrudan Faaliyet Desteği

Ajansın, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma, planlama ve fizibilite çalışmaları gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere verdiği desteklerdir.

Örnek Destekler:

http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/acik-destek-programlari
http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/kapanan-destek-programlari

GIDA VE TARIM BAKANLIĞI

Bakanlığımız, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine geri ödemesiz doğrudan destekleme ödemesi vermektedir.
5488 sayılı tarım kanununa bağlı olarak çıkartılan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi